Wie/Wat is SGS?

SGS Utrecht
In den beginne waren de Sociale Wetenschappen verdeeld in subfaculteiten. Van een StudentenGroep Sociale wetenschappen (SGS) was geen sprake. Wel bestond er al een vereniging die gezien kan worden als de voorloper van SGS. Deze vereniging was voornamelijk politiek gericht en kan worden bestempeld met het geitenwollensokken imago. In 1985 werd er besloten om de Sociale Wetenschappen te integreren en de Geïntegreerde faculteit Sociale Wetenschappen zag het levenslicht. In collegejaar 1985-1986 is SGS dan ook ontstaan. Op 15 januari zijn officieel de handtekeningen gezet. SGS was vooral een politieke vereniging die d.m.v. inspraak, overleggen, discussies enz. aan de onderwijsweg probeerde te timmeren. Toen SGS net was opgericht, mochten de studenten die SGS draaiend hielden nog geen ‘bestuur’ genoemd worden. Dat was in de ogen van de leden té korporaal en het zou teveel afleiden van het democratische bestaan van de vereniging. De bestuursleden uit die tijd heetten tot begin jaren 90 gewoon ‘stuur’. De gedachte hierachter was dat studenten alleen mocht sturen maar nooit BEsturen.
SGS was een zeer politiek gekleurde vereniging en werd ingegeven door een bepaalde tint: progressiviteit. Dit manifesteerde zich door een link aan de universitaire politieke vereniging: PSO (Progressief Studenten Overleg). PSO was op vele faculteiten actief en gebruikte vaak deze naam. SGS bestond echter al langer en daarom zijn alleen de kleuren overgenomen. In 1997 is deze link opgeheven omdat veel SGS’ers een politieke gedachte als belemmering zagen voor de openheid van SGS. Wel gebruiken we nog steeds de kleuren van PSO.
SGS bestond vroeger niet alleen uit bestuursleden en commissies. De structuur zag er iets anders uit, maar is ergens toch vergelijkbaar met hoe het er nu uitziet. Sinds de oprichting was SGS onderverdeeld in taakgroepen, te vergelijken met stromingen. Iedere stroming streefde naar een ander doel en werd op een andere manier ingevuld. Elk bestuurslid was verantwoordelijk voor het coördineren van een taakgroep. Het meest opvallende is dat van alle taakgroepen er veel waren ter verbetering van het onderwijs en maatschappij. SGS was voor vele SGS’ers de vertolking van een idealistisch beeld dat zij hadden van de wereld. Alle taakgroepen kwamen bijeen op het maandelijks Centraal Overleg (CO), waarbij alle lopende zaken werden besproken en het beleid van het bestuur werd ondervraagd. Waar de naam Algemene Ledenvergadering (ALV) wel stond vernoemd in de statuten, werd doorgaans de naam CO gebruikt. Omdat SGS’ers hielden van vergaderen werd er vrijwel elke maand een CO georganiseerd.
In 2008 is er een herstructurering doorgevoerd, waarbij de taakgroepen zijn geschrapt en commissies werden onderverdeeld in vier tracks: Internationalisering, Mens & Maatschappij, Amusement en Communicatie. Door een groot aantal commissies, was er weinig overzicht en bestond er veel overlap tussen de commissies. Doel van deze herstructurering was dan ook meer duidelijkheid en structuur in de ontspannende kant (SOK) om deze dichter bij SGS te betrekken.
De SGS OntspanningsKommissie (SOK)

De SGS OntspanningsKommissie (SOK) organiseerde ontspannende activiteiten voor studenten aan de gehele faculteit. Doormiddel van reizen en activiteiten wilden ze het leven op de faculteit veraangenamen. In 1990 werd door vier studenten een liftwedstrijd georganiseerd, bij wijze van grap. Het werd mede door enthousiasme van de deelnemers een succes. Vanaf dat moment ontstonden plannen om het professioneler aan te pakken. SGS had wel oren naar deze plannen en ging met deze vier studenten in zee. De SOK werd op verschillende manieren gecoördineerd, maar er bestond lang een CoördinatieGroep (CG), deze bestond uit vier personen net als bij de oprichting. Later kwam de coördinatie bij de een bestuurslid te liggen om kortere informatielijnen te hebben. 

Dit bestuurslid stond beter bekend als de SOKKO (SOK-coördinator), maar dit is nooit een officiële benaming geweest. De SOK functioneerde zelfstandig van SGS en je hoefde geen lid te zijn om deel te nemen aan de activiteiten. De CG zorgde ook voor overleg (Algemene SOK Vergadering) en dat de continuïteit gewaarborgd bleef. Hier kwamen dan alle commissies bijeen om de huidige stand van zaken te bespreken. De SOK was zo opgezet dat voor het organiseren van een activiteit een commissie werd opgericht die autonoom functioneerde, met bijvoorbeeld een eigen penningmeester. Zodoende bestond de SOK uit vele commissies, vergelijkbaar met de commissies zoals SGS ze nu kent. Commissies zoals de ouderdag-, lift-, uitwisselings- en weekendcommissie bestaan ondertussen al bijna tussen de 20 en 25 jaar (2014)! De SOK is sinds de herstructurering opgegaan in commissietracks. Voor de structuur was dit veel handiger, maar in feite veranderde er weinig. De activiteiten werden sindsdien niet meer gepromoot met het SOK-logo in combinatie met het SGS-logo, maar enkel het SGS-logo.
 

Tegenwoordig

Het SGS-bestuur bevat vier dagelijks bestuurders.

Bij SGS willen we studenten van de FSW graag iets extra’s bieden naast hun studie en studievereniging. We proberen daarom activiteiten te organiseren die zich richten op faculteitsbrede thema’s zoals duurzaamheid en internationalisering. Zo organiseren we al jaren een uitwisseling met een buitenlandse universiteit, hebben we dit jaar voor de tweede keer op rij een kledingruil en organiseren we samen met meerdere verenigingen van de faculteit een ouderdag. 

Ook vind je op de SGS-kamer de PoCo’s (Parlementair Overleg Coördinatoren). Zij ontfermen zich over de Inspraak, de studentenmedezeggeschap. 

SGS staat voor interdisciplinair contact, actief zijn, maatschappelijke betrokkenheid, hechtheid en medezeggenschap, deze termen omschrijven dan ook de kern van onze vereniging.

OPENING HOURS

The SGS-Room is closed until the 1st of September

 

The SGS-Room is situated in Langeveldbuilding E1.46